Vedtægter

§ 1
Selskabets navn er ”Herman Bang Selskabet”.

§ 2
Selskabets hjemsted er Skørping.

§ 3
Selskabets formål er at fremme kendskabet til Herman Bangs forfatterskab samt hans liv og virke. Primært i Nordjylland og specifikt med udgangspunkt i Stationsbyen Skørping.

§ 4
Selskabet opfylder sit formål ved bl.a. at afholde foredrag, kulturdage, indsamling af viden, udgivelse af publikationer m.v.

§ 5
Som medlem kan optages enhver, der betaler det fastsatte kontingent.

§ 6
Selskabets overordnede myndighed er generalforsamlingen, der træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringer kræver dog 3⁄4 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

§ 7
Generalforsamlingen afholdes en gang om året i februar måned og indkaldes med 3 ugers varsel ved udsendelse af mail til medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsens forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal udsendes sammen med indkaldelsen.
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, der består af 5 personer, der vælges for to år ad gangen. Tre afgår i ulige år og resten i lige år. Genvalg kan finde sted
6. Valg af to suppleanter, der vælges for et år ad gangen og kan genvælges
7. Valg af revisor og revisorsuppleant, der vælges for et år ad gangen og kan genvælges
8. Indkomne forslag
9. Evt.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter ønske fra bestyrelsen eller fra en fjerdedel af medlemmerne.
Bestyrelsen står for indkaldelsen med særlig angivelse af dagsorden og med indkaldelsesvarsel som fastsat i § 7.

§ 9
Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til fremme af selskabets formål.

§ 10
Møderne ledes af formanden eller i hans fravær næstformanden. Beslutning tages ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens (næstformandens) stemme dobbelt. Referat fra bestyrelsesmøder udsendes til bestyrelsesmedlemmerne og godkendes på næste bestyrelsesmøde under dagsordenens pkt.: Godkendelse af referat.

§ 11
Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§ 12
For selskabets forpligtelser hæfter kun dets tilstedeværende formue. Bestyrelsen og foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld og andre forpligtelser.

§ 13
Til selskabets opløsning fordres 3⁄4 flertal blandt de fremmødte medlemmer på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. I tilfælde af opløsning uddeles selskabets midler til kulturelle formål i Himmerland.